Jaarverslag

Inleiding
Voor U ligt het twintigste jaarverslag (2015) van de Lande­lijke Instelling Pokrof.

Samenstelling Instelling en bestuur

Leden waren:

  • Gemeenschap van de Byzantijnse ritus Amsterdam-Haarlem, toegewijd aan Alle Heiligen en de Verschijning des Heren.
  • Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gru­zins­kaja te Eindhoven
  • Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer te ‘s-Gravenhage
  • Gemeenschap van de H. Wladimir te Hengelo
  • Maastrichts Slavisch Koor (voorheen Kerk van de Heilige Geest) te Maastricht
  • Gemeenschap toegewijd aan de Blijde Bood­schap aan Maria (Maria Blago­vescenskaja) te Nijmegen
  • Gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Roosendaal
  • Gemeen­schap toegewijd aan de Heilige Drieëenheid en de Ver­rijzenis des Heren te Rot­ter­dam
  • Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods Wladi­mir te Utrecht

Samenstelling van het bestuur:
Drs. W.C. Zwanikken, voorzitter
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka, vicevoorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris en webmaster
G.L. Bruinaars, penningmeester en roostercoördinator
F.J. Gelevert
Mw. S.F. Hack- Héman
W. Pollaert

Adviseurs:
Vader Harrij Sterenberg
Vader Dolf Langerhuizen

Vergaderingen en overleg
Zoals gebruikelijk werd tweemaal – op 14 maart en 24 oktober – een Algemene Ver­gadering be­legd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaat­selijke Gemeenschappen.
Het bestuur kwam drie­maal bij­een, namelijk op 5 februari, 25 juni en 8 oktober, mede ter voorbereiding van de Algemene Vergaderingen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde daarnaast nog op 7 maart, 17 juni en 24 september.

De vaders
Zo als al werd vermeld in het vorige jaarverslag is op 22 januari vader Rudolf van Dijk overleden. Op 28 januari was zijn uitvaart en begrafenis in Boxmeer. Eeuwige gedachtenis.
Op 13 mei overleed onze diaken vader Frits Aarts na een langdurig en ernstig ziekbed. Op zaterdag 16 mei vierden wij in Maastricht zijn uitvaart en begrafenis. Eeuwige gedachtenis.
Vader Johannes Scheve en vader diaken Ruud Wolthers hebben hun opleiding afgerond en versterken nu de vaders van de Byzantijnse ritus in Nederland.
Evenals vorig jaar hebben deze vaders – met name: vader Paul Brenninkmeijer, vader Jan Kaandorp, vader Dolf Langer­huizen, vader Johan Meijer, vader Peter Peelen, pater Fadi Rahi, vader diaken Wim Tobé, vader Johannes Scheve, vader Ton Sip, vader Harrij Sterenberg, vader diaken Ruud Wolthers – het samen met de in het buitenland wonende vaders Andras (Hongaarse priester ter vervanging van vader László) en vader Thomas Pott weer mogelijk gemaakt dat in alle gemeenschappen met enige regelmaat de vieringen voortgang konden vinden. Wij zijn hen allen grote dank verschuldigd.
Pater Fadi Rahi is ondanks de moeilijkheden met zijn verblijfsvergunning toch in staat geweest enkele malen een viering in een van de gemeenschappen te celebreren.

De Gemeenschappen
Ook dit jaar heeft een gemeenschap moeten besluiten te stoppen met het regelmatig vieren van de Goddelijke Liturgie. Op 24 oktober heeft Nijmegen haar laatste viering gehouden. de verhaasting van de sluiting werd veroorzaakt door een opeenstapeling van allerlei zaken: ziekte dirigent; weinig trouwe kapelbezoekers; hulpzangers van NBK niet altijd beschikbaar; overlijden van vader Rudolf. Het gaat om een eigen kapel; er is financieel geen probleem. Het voor­nemen is om gemeenschap en kapel te laten voortbestaan, zij het zonder de reguliere vieringen van de Katholieke Byzantijnse gemeenschap. Wel zal worden gezocht naar andere mogelijkheden.
In de gemeenschap van Amsterdam speelt ongeveer hetzelfde als in Nijmegen. Men tracht het nog even vol te houden. Het overlijden op 2 januari van de heer Fred Peek, hun dirigent, heeft een enorme leegte achtergelaten. Eeuwige gedachtenis.
Heeft de gemeenschap Rotterdam/Delft enige jaren terug al moeten stoppen met de diensten in Delft, het moment nadert dat ook de Rotterdamse tak zich moet gaan bezinnen op voortzetting van de vieringen. Er is geen probleem met de locatie: de Eendrachtskapel. Wel spelen zaken als: weinig trouwe kapelbezoekers, een erg klein koor (gelukkig de laatste tijd ondersteund door een groep zangers (m/v) uit Utrecht), ziekte van bestuursleden en vrijwilligers.
De gemeenschap van Eindhoven heeft haar thuis gevonden in de kapel van het verzorgings­centrum Kronehoef, Kloosterdreef 23, 5623 DA Eindhoven.
De gemeenschap van Utrecht heeft naarstig gezocht naar een nieuwe locatie. Begin volgend jaar zal duidelijk worden of er nog een mogelijkheid zal zijn om als nog van  de Antoniuskerk in de Kanaalstraat gebruik te blijven maken.
Ook Roosendaal krijgt te maken met kerksluiting(en) in de nabije toekomst. Er blijft waar­schijnlijk maar één kerk over in Roosendaal.

Kennismaking en samenwerking met de Oekraïners
In Utrecht zijn leden van de Utrechtse gemeenschap op bezoek geweest bij een Oekraïense viering en ook omgekeerd hebben de Oekraïners met de Utrechtse gemeenschap meegevierd. Tot een echte samenwerking is het (nog) niet gekomen.

Overleg met de bisschop-referent
Er heeft geen apart overleg met Mgr. Van den Hende plaats gehad. De bisschop was helaas ook dit jaar verhinderd om aan de Pokrofdag op 12 november deel te nemen.

Byzantijns Netwerk Nederland
Er is slechts één ver­gadering van het Byzantijnse Netwerk Nederland (= het overleg van ver­tegen­woordigers van de verschillende organisaties die de Byzantijnse ritus zijn toege­daan) gehouden en wel op 25 maart.

Centrale planning
Onze roostercoördinator, de heer Bruinaars, is er ook dit jaar in geslaagd de planning van de Goddelijke Liturgie en andere Officies rond te krijgen.

Website
De website heeft halverwege het jaar een vernieuwing ondergaan en is nu ook beter te raadplegen op smarttelefoon en tablet.
De pagina “Gospodi pomiluj” (voor het vermelden van lief en veel leed), is een belangrijk element van berichtgeving gebleken.

Overige zaken
De jaarlijkse, landelijke viering van de gemeenschappen van Pokrof heeft dit jaar plaats gevonden op 15 november in Wierden. Het was weer een zeer geslaagde bijeenkomst met veel bezoekers vanuit het hele land.

Besluit
Het stemt ons dankbaar dat we weer in staat zijn geweest nog in zo veel plaatsen van Nederland de vieringen in de Byzantijnse ritus te realiseren. Wij zijn vooral dankbaar voor de inzet van alle priesters en diakens, acolieten, lectoren en kosters, dirigenten en zangers (M/V), bestuurders en andere vrijwilligers die daar onvermoeibaar bij betrokken waren.
Danken wij Onze Heer en God voor al dit goede.

Mnogaja ljeta

Voorburg, 1 maart 2016
B.A.D. van den Brom
Secretaris