Jaarverslag

 

Inleiding

Voor U ligt het tweeëntwintigste jaarverslag (2017) van de Landelijke Instelling Pokrof.
Het betreft een jaar waarin wij – zij het met veel inspanning – nog in een aanzienlijk aantal plaatsen in Nederland met enige regelmaat vieringen volgens de Byzantijnse ritus konden realiseren. Helaas zal dat  in de komende tijd sterk afnemen door het teruglopen van het aantal nog op dit gebied actieve gemeenschappen.

Samenstelling Instelling en bestuur

Leden waren:

  • Gemeenschap van de Byzantijnse ritus Amsterdam-Haarlem, toegewijd aan Alle Heiligen en de Verschijning des Heren.
  • Gemeenschap van de Alheilige Moeder Gods Gru­zins­kaja te Eindhoven
  • Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer te ‘s-Gravenhage
  • Gemeenschap van de H. Wladimir te Hengelo
  • Maastrichts Slavisch Koor (voorheen Kerk van de Heilige Geest) te Maastricht
  • Gemeenschap toegewijd aan de Blijde Bood­schap aan Maria (Maria Blago­vescenskaja) te Nijmegen
  • Gemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Roosendaal
  • Gemeen­schap toegewijd aan de Heilige Drieëenheid en de Verrijzenis des Heren te Rot­ter­dam
  • Gemeenschap toegewijd aan de Ikoon van de Moeder Gods Wladi­mir te Utrecht

Samenstelling van het bestuur:

Drs. W.C. Zwanikken, voorzitter
Mw. Drs. A.H.M. Dankloff-Aka, vicevoorzitter
B.A.D. van den Brom, secretaris en webmaster
G.L. Bruinaars, penningmeester en roostercoördinator
F.J. Gelevert
Mw. S.F. Hack- Héman
W. Pollaert

Adviseurs:

Vader Harrij Sterenberg
Vader Dolf Langerhuizen

Vergaderingen en overleg

Zoals gebruikelijk werd tweemaal – op 25 maart en 25 november – een Algemene Ver­gadering be­legd, waarin het bestuur overleg voerde met de vertegenwoordigers van de Plaat­selijke Gemeenschappen.
Het bestuur kwam drie­maal bij­een, namelijk op 16 februari, 8 juni en 9 november, mede ter voorbereiding van de Algemene Vergaderingen.

De vaders

Evenals vorig jaar hebben de vaders – met name: vader Paul Brenninkmeijer, vader Frans Delahaije, vader Jan Kaandorp, vader Dolf Langer­huizen, vader diaken Iwan Osseweijer, vader Peter Peelen, vader Thomas Pott, vader diaken Wim Tobé, vader Johannes Scheve, vader Harrij Sterenberg, vader diaken Ruud Wolthers – het weer mogelijk gemaakt dat in de meeste gemeenschappen met enige regelmaat vieringen gerealiseerd konden worden.
Wij zijn hen allen grote dank verschuldigd.
Helaas heeft vader Harrij zich in het voorjaar moeten terugtrekken wegens gezondheids­problemen. In december heeft de bisschop van Breda, Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, hem het emeritaat verleend.

De Gemeenschappen

De gemeenschap van Amsterdam heeft het ook dit jaar nog kunnen volhouden. Op termijn is evenwel het einde in zicht.
De gemeenschap van Den Haag heeft aan het eind van het jaar besloten haar toekomst onder ogen te zien. Het principebesluit om te stoppen is door het bestuur genomen. In 2018 volgt de uitwerking. De diensten gaan in ieder geval door tot en met Pasen.
De gemeenschap van Eindhoven is geheel ingeburgerd in de kapel van het verzorgings­centrum Kronehoef.
De gemeenschap in Roosendaal heeft het probleem van het vinden van een kerk in het Roosendaalse waar men op een normale tijd op zondagochtend eens in het kwartaal een Goddelijke Liturgie kan vieren niet kunnen oplossen. De viering op zondag 29 januari 2017 was de laatste in Roosendaal.
De gemeenschap Rotterdam/Delft heeft in 2017 ieder kwartaal nog een viering kunnen realiseren. Op 5 november is het 70-jarig bestaan van de Rotterdamse gemeenschap gevierd met een feestelijke maar wel laatste viering.
De gemeenschap van Utrecht mag terugzien op een goed jaar in haar huidige locatie: de Johannes de Doper en Bernarduskerk te Utrecht wijk Hoograven.

Samenwerking met de Oekraïners

Er zijn geen vorderingen te melden op het vlak van samenwerking. We zijn welkom om mee te komen vieren.

Byzantijns Netwerk Nederland

Er zijn geen vergaderingen van het Byzantijnse Netwerk Nederland (= het overleg van ver­tegen­woordigers van de verschillende organisaties die de Byzantijnse ritus zijn toege­daan) gehouden.

Centrale planning

Het is voor de roostercoördinator, de heer Bruinaars, weer mogelijk gebleken in goede samenwerking met de celebranten de roosters van diensten ingevuld te krijgen.

Website

Het rooster van diensten en de pagina “Gospodi pomiluj” (voor het vermelden van lief en veel leed), blijven de belangrijkste bronnen van informatie.

Overige zaken

De jaarlijkse, landelijke viering van alle gemeenschappen van Pokrof heeft dit jaar plaats gevonden op 15 oktober in Utrecht. Het was weer een feestelijke en doorverbindende dag.

Besluit

Het stemt ons dankbaar dat we ook in 2017 nog in een aanzienlijk aantal plaatsen van Nederland in staat zijn geweest vieringen in de Byzantijnse ritus te realiseren.
Wij zijn vooral dankbaar voor de inzet van alle priesters en diakens, acolieten, lectoren en kosters, dirigenten en zangers (M/V), bestuurders en andere vrijwilligers die daar onver­moeibaar bij betrokken waren.
Bovenal dank aan de Allerhoogste, Onze God, die ons daartoe in staat heeft gesteld en dit alles mogelijk heeft gemaakt.

Mnogaja ljeta

Voorburg, 28 februari 2018
B.A.D. van den Brom
Secretaris